LLSA

Nolikums apbalvojumiem
Ceturtdiena, 28 novembris 2013 19:30

    

 

 Nolikums apbalvojumiem

 

                                                        NOLIKUMS

 

 

par Latvijas Lauku sieviešu apvienības apbalvojumiem

 

2013.gada 18.septembrī                                                                                          Rīgā

 

1.             Vispārīgie nosacījumi.

1.1.       Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izteikta Latvijas Lauku sieviešu apvienības  ( turpmāk LLSA) atzinība ar tās nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskām un juridiskām personām vai arī personu grupām – kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā LLSA padomē iesniegti ierosinājumi apbalvošanai.

1.2.      LLSA nodibina šādus apbalvojumus:

1.2.1.     Pateicības raksts;

1.2.2.     Rožu ordenis;

1.2.3.     Zelta rozes ordenis;

1.2.4.     Ieraksts Goda grāmatā;

1.3.      Apbalvojumus pasniedz LLSA ikgadējā konferencē.

 

2.             Pateicības raksts.

 

 

 

 

 

2.1.      Apbalvojumu „Pateicības raksts” piešķir pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem par aktīvu atbalstu sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā un biedrību darba atbalstīšanā savā pašvaldībā.

2.2.      Apbalvojumu „Pateicības raksts” piešķir LLSA biedriem vai biedrorganizāciju biedriem par aktīvu brīvprātīgo darbu savā novadā, reģionā, popularizējot nevalstisko sieviešu organizāciju vārdu un darbību, risinot nozīmīgas sociālās problēmas un veicinot citu personu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātes.

 

3.             Rožu ordenis.

 

 

 

 

 

3.1.      Apbalvojumu „Rožu ordenis” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu LLSA vārda un darbības popularizēšanā.

3.2.      Apbalvojumu „Rožu ordenis” piešķir arī par  Baltijas valstu konferences organizēšanu, LLSA projektu vadīšanu, koordinēšanu, realizēšanu, starptautiskas sadarbības veicināšanu, valstiski nozīmīgu problēmu risināšanu, konferences gadā.

 

 

4.             Zelta rozes ordenis.

 

4.1.      Apbalvojumu „Zelta rozes ordenis" piešķir par inovatīvu ideju, kas sekmē LLSA darbības procesu, kā arī veicina sabiedrības sociālo problēmu mazināšanu, radīšanu un realizēšanu.

4.2.      Apbalvojumu „Zelta rozes ordenis” piešķir arī par inovatīvu darbības virzienu, kas popularizē LLSA vārdu un darbību, kā arī LLSA inovatīvu projektus radīšanu un realizēšanu.

 

5.             Ierakstīšana Goda grāmatā.

 

 

 

 

 

5.1.      Personas ierakstīšana LLSA Goda grāmatā ir augstākais padomes apbalvojums.

5.2.     Apbalvojumu „Personas ierakstīšana  LLSA Goda grāmatā” piešķir, personai, kas jau ir saņēmusi apbalvojumu” Rožu ordenis” vai apbalvojumu „Zelta rozes ordenis” un turpina aktīvi darboties LLSA vārda un darbības popularizēšanā.

 

6.             Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

6.1.      Iesniegumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam „Pateicības raksts” var iesniegt ikviens LLSA biedrs. Iesnieguma forma ir šī Nolikuma Pielikums nr.1.

6.2.      Iesniegumu  par personas izvirzīšanu apbalvojumam „Rožu ordenis,” „Zelta rozes ordenis” vai apbalvojumam „Personas ierakstīšana LLSA Goda grāmatā” var iesniegt LLSA padomes loceklis. Iesnieguma forma ir šī nolikuma Pielikums Nr.2.

6.3.      Iesniegumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam var iesniegt elektroniski, to nosūtot uz LLSA valdes priekšsēdētājas vai valdes līdzpriekšsēdētājas elektroniskā pasta adresi vai papīra formātā uz LLSA juridisko adresi.

6.4.       Iesniegumi par personu izvirzīšanu apbalvojumiem, iesniedzami konferences gada oktobra mēnesī līdz 31.oktobrim.

6.5.      Iesniegtos iesniegumus izskata LLSA padome savā novembra sēdē.

6.6.      Pieteikto kandidātu atbilstību apbalvojuma piešķiršanai, padome izskata diskusiju veidā ar balsojumu par katru no kandidātiem.

6.7.      Strīdu  gadījumā noteicošās ir LLSA valdes locekļu balsis.

6.8.      Pēc apbalvojumu pasniegšanas ikgadējā LLSA konferencē, apbalvoto personu saraksts, tiek publicēts organizācijas mājas lapā.

 

 

 

Aptauja

Kā Jums patīk jaunā lapa?
 

Patreiz mūs skatās

Šobrīd klātienē ir 26 viesi