LLSA

Apvienības pamatuzdevums

LLSA komandas darbības principi

Individuālās vērtības.


1. Lai mazliet izrautos no mājām un būtu sabiedrībā
2. Lai būtu vajadzīga citiem
3. Sevis apliecināšana
4. Lai relaksētos
5. Lai pilnveidotu sevi, tiktos ar gudrām, intelektuālām, stiprām sievietēm
6. Lai mācītos kontaktēties ar cilvēkiem
7. Lai gūtu zināšanas, lai atpūstos un pilnveidotu sevi
8. Lai mācītos no citiem

Grupas vērtības.

1.Lai pabūtu kopā ar interesantām un gudrām sievietēm
2.Lai izbaudītu darbīgo sieviešu atmosfēru
3.Satikties un iepazīties
4.Lai satiktos ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem

Veikt sekojošus uzdevumus.

1. Lai apmainītos ar enerģiju
2. Būt par starpposmu Latvija – rajons- pagasts
3. Lai palīdzētu lauku sievietēm izkļūt no grūtdienības, kas laukos joprojām ir lielākā problēma
4. Ietekmēt notiekošos procesus, lai lauku vide un cilvēks laukos būtu vajadzīgi šajā valstī
5. Lai veicinātu lauku sieviešu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs
6. Apmainīties ar informāciju un pieredzi
7. Vēlme mainīt kļūdas esošajā likumdošanā attiecībā uz sievietēm mātēm
8. Lai uzzinātu ko dara sievietes citās Latvijas malās
9. Rast sev un citām sajūtu, ka esi nepieciešams
10. Lai pierādītu, ka sieviete laukos arī ir sieviete
11. Lai gūtu pieredzi un varētu dalīties ar to
12. Vēlēšanās uzlabot lauku cilvēku dzīvi
13. Veidot jaunas darba vietas
14. Lai gūtu ierosmes darbam pagastā un rajonā
15. Lai visi Latvijā zinātu tādu vietu uz šīs zemes – Rožupe
16. Lai vienoti stātos pretī nejēdzībām laukos
17. Lai iegūtu zināšanas

 

  LLSA statūti

 

Biedrība “Latvijas Lauku sieviešu apvienība”

 

STATŪTI

 

                                                                           Pieņemti: 2011. gada 25.novembrī

kopsapulcē ( protokola nr.1/2011)

                                                

 

                                                Rīga, 2011.gads.

 

                                                             
                                     

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

 

1.1. Biedrība “Latvijas Lauku sieviešu apvienība” / turpmāk tekstā Biedrība / ir fizisku un juridisku personu izveidota biedrība ar juridiskas personas statusu, norēķinu kontu bankā un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktajai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

 

1.2. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir:

Biedrība “Latvijas Lauku sieviešu apvienība”

saīsināti: “LLSA”,

                       nosaukums angļu valodā ir:

“ARWL”

 

1.3. Biedrības simbolika ietver sevī “LLSA” nosaukumu un saulespuķes atveidojumu.

 

1.4. Biedrības simbolikas lietošana un tiražēšana pieļaujama tikai ar Biedrības  valdes lēmumu.

 

1.5. Biedrības darbības laiks nav ierobežots un tā darbojas visā Latvijas teritorijā.

 

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 

2.1. Apvienot lauku sievietes vispusīgai izglītībai un sabiedriskai darbībai atbilstoši šodienas sociāli ekonomiskajai un politiskajai situācijai Latvijā un pasaulē.

 

2.2. Veicināt informācijas apmaiņas un sadarbības iespējas ar līdzīgām biedrībām valstī un pasaulē.

 

2.3. Veicināt latviskās ģimenes un tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm.

 

2.4. Līdzekļu piesaiste mērķu sasniegšanai.

 

 

                                       

3.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.

 

3.1.  Biedrības biedri ir tās dibinātāji un personas, kuras iestājušās biedrībā pēc tās dibināšanas.

 

3.2. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga fiziska un tiesībspējīga juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka biedrības valde.

 

3.3. Fiziskas personas pieteikumu par iestāšanos biedrībā izskata valdes pilnvarota persona tūlīt pēc pieteikuma saņemšanas. Pilnvarotās personas lēmumu par atteikšanos uzņemt pieteicēju par biedru, pieteicējs var pārsūdzēt valdei. Valdei pieteicēja lūgums jāizskata tuvākās valdes sēdes laikā, un nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas tas jāpaziņo pieteicējam. Uz valdes sēdi sava viedokļa paušanai valde var uzaicināt Pieteicēju.

 

3.4. Juridiskas personas pieteikumu par iestāšanos Biedrībā izskata Valde. Valdei pieteicēja lūgums jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt pieteicēju, lai dotu viņam iespēju sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem atklāti balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

3.5. Valdes lēmumu par atteikšanos uzņemt pieteicēju (gan juridiskās, gan fiziskās personas) par biedru pieteicējs var pārsūdzēt kopsapulcē, (turpmāk tekstā konferencē). Ja arī konference noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk, kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

 

3.6. Ja pilnvarotā persona, valde vai konference ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par biedrības biedru, jaunajam biedram jānomaksā iestāšanās maksa konferences noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

3.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

 

3.8. Biedrības biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu par šādiem pārkāpumiem:

      3.8.1. ilgstoši nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;

      3.8.2. konferences vai valdes lēmumu nepildīšana;

      3.8.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

      3.8.4. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

 

3.9. Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru. Neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmumu pieņem balsojot atklāti. Valdei motivēts lēmums izslēdzamajam biedram jāpaziņo piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

3.10. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu no biedrības var pārsūdzēt konferencē.                                                                  

 

 

4. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

 4.1. Biedrības biedram ir tiesības saņemt priekšrocības un atlaides biedrības labumu gūšanā, iesaistoties lauku sieviešu aktivitātēs un daudzveidīgās darbībās, kā arī :

4.1.1. piedalīties biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārībā;

4.1.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.3. piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, biedrības pārvaldes institūciju sēdēs;

4.1.4. brīvi darboties citās sabiedriskās un politiskās organizācijās;

4.1.5. brīvi izstāties no biedrības, Statūtos noteiktajā kārtībā.

 

4.2. Biedrības biedru pienākumi ir :

       4.2.1.ievērot statūtus un pildīt konferences un valdes lēmumus;

       4.2.2.regulāri maksāt biedru naudu un piedalīties ikgadējā konferencē;

       4.2.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu, popularizējot to ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs;

       4.2.4.  augsti turēt  biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj  biedrības  reputāciju sabiedrībā.

 

4.3. Biedram ar viņa piekrišanu un konferences vai valdes lēmumu var noteikt papildus saistības, tiesības un pienākumus, kas atšķiras no citu biedru saistībām.

 

 

5.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 

5.1. Ar biedrības valdes lēmumu var tikt izveidotas biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

5.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedrības valde.

5.3. Biedrības valdes noraidošo lēmumu par struktūrvienības izveidošanu var pārsūdzēt konferencē.

 

 

6.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

6.1. Biedru kopsapulce – Konference ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

 

6.2. Biedru Konferencē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru konferencē personīgi vai ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.

 

6.3. Konferences kompetencē ietilpst:

6.3.1. ievēlēt un atcelt biedrības padomes locekles, atklāti balsojot, izņemot gadījumu, kad dalībnieču vairākums pieprasa aizklātu balsošanu;

6.3.2. noteikt vienotu, ikgadējo biedrības biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru;

6.3.3. apstiprināt valdes lēmumus par uzņēmējsabiedrību izveidošanu, apstiprināt to darbības principus;

6.3.4. lemt par biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;

6.3.5. lemt jautājumu par biedrības iekšējās revīzijas nepieciešamību;

6.3.6. izlemt citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus.

 

6.4. Kārtējā biedru Konference tiek sasaukta vienu reizi gadā.

 

6.5. Ārkārtas biedru Konference var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

6.6. Biedru Konference tiek sasaukta, ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms Konferences, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

 

6.7. Biedru Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

 

6.8. Ja biedru Konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru Konference, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 

6.9. Biedru Konferences lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

                                                            

                                            7. nodaļa. Biedrības padome

 

7.1. Biedrības padomi ievēl konference uz trīs gadiem.

 

7.2. Biedrības padome sastāv no administratīvo novadu pārstāvjiem. Biedrības biedri, kas reģistrēti vienā administratīvajā novadā, izvirza pārstāvi, savu interešu pārstāvniecībai biedrības padomē. Padomē tiek ievēlēts viens pārstāvis no novada.

 

7.3. Padomes kompetencē ietilpst :

7.3.1. biedrības valdes locekļu, locekļu kandidātu, valdes priekšsēdētāja un valdes līdzpriekšsēdētāja vēlēšanas;

7.3.2. valdes priekšsēdētāja un valdes līdzpriekšsēdētāja tiesību, pienākumu un atbildības noteikšana;

7.3.2. biedrības revīzijas institūcijas izveide;

7.3.3. lēmumu pieņemšana par biedrības sadarbību ar citām sabiedriskajām organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs;

7.3.4. informācijas aprites nodrošināšana uz visiem administratīvajiem novadiem;

7.3.5. dažādu ar biedrības darbību saistītu priekšlikumu sagatavošana valdei.

 

7.4. Biedrības padomes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai vismaz divi padomes vai valdes locekļi pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

 

 

8.nodaļa. Biedrības valde

 

8.1. Biedrības pastāvīgi funkcionējošā pārvaldes institūcija ir valde, ko ievēl padome uz 3 gadiem.

 

8.2. Biedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja, valdes līdzpriekšsēdētāja un astoņiem valdes locekļiem. Ja valdes darbības laikā kāds no valdes locekļiem kādu iemeslu pēc, beidz pildīt savus amata pienākumus, viņa vietā stājas padomes ievēlētais valdes locekļa kandidāts.

                                                                   

8.3.Valdes kompetencē ietilpst:

        8.3.1.nodrošināt biedrības konferences un biedrības padomes lēmumu izpildi;

        8.3.2.vadīt un pārzināt biedrības lietas;

        8.3.3.pārvaldīt un rīkoties ar biedrības līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un konferences lēmumiem;

        8. 3.4. veikt citus biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus.

 

8.5.Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, valdes līdzpriekšsēdētājs vai vismaz divi valdes locekļi.

 

8.6.Valde ir lemttiesīga, ja tajās piedalās vismaz 2/3 valdes locekļu.

 

8.7.Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 2/3 valdes sēdē klātesošo valdes locekļu.

 

8.8.         Valdes priekšsēdētājs un valdes līdzpriekšsēdētājs:

8.8.1. vada valdes sēdes, valdes darbu;

8.8.2. pārstāv biedrību valsts un sabiedriskajā institūcijās, privāto un publisko tiesību sfērā;

8.8.3. ir tiesīgs kā biedrības pārstāvis bez īpaša pilnvarojuma iesniegt prasību tiesā, pieteikt un uzturēt civilprasību, piedalīties tiesas procesā;

8.8.4..patstāvīgi savas kompetences ietvaros izlemt, risināt administratīvos, saimnieciskos, finansiālos un visus viņas pārziņā nodotos ar biedrības darbību saistītos jautājumus;

8.8.5. ir tiesīgs parakstīt finansu dokumentus, rīkoties ar biedrības īpašumu un finansu līdzekļiem konferencē noteiktā kārtībā un saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem;

8.8.6. ir tiesīgs izdot pilnvaras, pieņemt lēmumus par nepieciešamību atvērt vai slēgt banku norēķinu kontus;

8.8.7. ir tiesīgs slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētās un ar biedrības darbību saistītas darbības;

8.8.8. organizē un nodrošina valdes rīkojumu izpildi.

 

8.10. Valdes priekšsēdētājs un valdes līdzpriekšsēdētājs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet katrs valdes loceklis -  kopā ar vismaz diviem valdes locekļiem.

 

8.11.Valdes priekšsēdētājs, līdzpriekšsēdētājs un locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, taču viņiem ir tiesības uz izdevumu, kas saistīti ar biedrības darbu izpildi, atlīdzināšanu.

 

 

9.nodaļa. Revīzijas institūcija.

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas institūcija, ko izveido biedrības padome uz trīs gadiem.

 

9.2. Biedrības revīzijas institūcijas pārstāvis vienlaikus nevar būt biedrības valdes loceklis.

 

9.3. Biedrības revīzijas institūcija:

9.3.1. veic biedrības dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu ikgadējo un pēc biedrības konferences vai biedrības padomes pieprasījuma ārkārtas revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.3.5. lēmumus pieņem izvērtējot pārbaudes rezultātus ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

 

9.4. Revīzijas institūcija veic ikgadējo revīziju pēc pārskata gada beigām, vai ārkārtas revīziju, ja to pieprasa biedrības konference vai padome.

 

 

10.nodaļa. Biedrības darbības reorganizācija, izbeigšana un likvidācija.

 

10.1.    Jautājumu par biedrības darbības reorganizāciju, izbeigšanu, saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likuma” 53.pantu, pieņem biedrības augstākā lēmējinstitūcija - konference, ievērojot šo statūtu attiecīgās sadaļas nosacījumus.

10.2.    Gadījumā, ja biedrība tiek likvidēta, saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likuma” 58.panta nosacījumiem, lemttiesīga biedrības konference ieceļ biedrības likvidatoru, kas lemj par biedrības kustamo, nekustamo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu pieteikto parādu saistību apmierināšanu, pabeidz biedrības iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus, iekasē no debitoriem biedrībai pienākošās summas, pārdod biedrības mantu, apmierina citas pretenzijas.

10.3.     Likvidators pēc minēto saistību izpildes, nodod atlikušo īpašumu institūcijai, kuru norādījusi biedrības pēdējā konference, biedrības statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai. Atlikušo īpašumu (naudu un mantu) nevar sadalīt biedrības biedrēm.

10.4.    Likvidatori, atskaitās par ar biedrības likvidāciju saistīto darbību, biedrības augstākajai institūcijai - konferencei.

 

 

 

 

                                                                 Pilnvarotās personas:

 

 

 

 

IESNIEGUMS Latvijas Lauku Sieviešu apvienībai

 

 

www.llsa.lv/files/iesniegums_iestasanas.doc

                                                                    

 

Aptauja

Kā Jums patīk jaunā lapa?
 

Patreiz mūs skatās

Šobrīd klātienē ir 35 viesi