Fonda statūti

1.nodaļa. Nodibinājuma nosaukums.

  1. Nodibinājuma nosaukums ir “Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds” (turpmāk tekstā -Nodibinājums).

2.nodaļa. Nodibinājuma mērķi.

2.1.  Nodibinājuma mērķi ir:

2.1.1. lauku sieviešu izglītošana un nosacījumu veidošana uzņēmējdarbības uzsākšanai laukos un mazpilsētās

3.nodaļa. Mantas nodošana nodibinājumam.

3.1. Nodibinājuma dibinātāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā.

3.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts.

3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

4.Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtība.

4.1. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.

4.2. Par Nodibinājuma līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde.

4.3. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Nodibinājuma mērķu sasniegšanai un Nodibinājuma administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Nodibinājuma dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem, ka arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

5.Nodibinājuma darbības termiņš

5.1.Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

6.Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā.

6.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas nododama biedrībai “Latvijas Lauku sieviešu apvienība”

7. Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības.

7.1. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem, kurus uz 3 gadiem ieceļ Nodibinājuma dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vairāk par pusi no faktiskā dibinātāju sastāva. Dibinātāju sapulci sasauc valde vai vismaz viens dibinātājs. Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo dibinātāju skaita, ja tajā piedalās vismaz viens dibinātājs.

7.2. Ja visi Nodibinājuma dibinātāji ir beiguši pastāvēt, lēmumu par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem personas, kuras ir ziedojušas mantu nodibinājumam pēdējā kalendārā gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus). Attiecībā uz ziedotāju sapulci piemērojami 7.1.punktā minētie noteikumi.

7.3. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Nodibinājuma statūtiem.

7.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.

7.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Nodibinājumu katrs atsevišķi.

7.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību.

8.nodaļa. Revidents.

8.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl dibinātāji vai ziedotāji, ievērojot statūtu 7.1. un 7.2.punkta noteikumus. Revidents tiek ievēlēts uz trīs gadiem.

8.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

9.Grozījumu izdarīšana statūtos.

9.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos, izņemot statūtu 2., 4.3., 5. un 7.punktu.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē     Rīgā , 2007.gada  3. septembrī

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free