Atbalsta grupa

Lauku sieviešu Uzņēmējdarbības atbalsta kustībā jāizdala divi savstarpēji saistīti un tai pašā laikā nodalāmi uzdevumi. Pirmais laika un  nozīmības ziņā ir Uzņēmējdarbības atbalsta grupas izveidošanās un funkcionēšana, kurai pēc savas būtības ir jādarbojas kā komandai. Savukārt, otrs – biznesa ideju izstrādāšana un realizēšana kā rezultāts komandas darbam.

Grupa vēl nav komanda, bet gan atsevišķu cilvēku kopums, kuri grib sadarboties kāda mērķa vārdā. Lai grupa darbotos kā komanda, ir:

- Jāizprot un jāizkopj grupas iekšējo būtību;

- Jāpazinās un jāapgūst grupas ārējās attiecības;

- Jānosaka un jārealizē nepieciešamos aktivitāšu / darbības veidus.

Grupas iekšējā būtība - komandā ir nepieciešama vispirms jau efektīva savstarpējā komunikācija visos aspektos: sava viedokļa paušana un citu viedokļa uzklausīšana, atbalsta iegūšana un sniegšana. Šo kontaktu gaitā tiek mēģināts atrast komandas darbības normas, standartus, pārbaudīts, kāda uzvedība ir pieņemama, cik attiecības būs nopietnas, cik kritiskas vai cik tajās būs humora utt. Grupas darbības sākumā nākas noskaidrot dalībnieku iespējamās lomas: kas izvirzīsies par līderi, kas – par galveno ideju ģeneratoru vai ideju pirmo realizētāju. Tieksmi apvienoties, kopīgi darboties šai posmā nosaka tādas individuālas vajadzības kā:

- Vajadzība piederēt līdzīgi domājošiem;

- Vajadzība gūt atbalstu, palīdzību savu personisko mērķu realizēšanai;

- Vajadzība līdzdarboties;

- Vajadzība justies nozīmīgai – iegūt statusu grupā.

Nākošais solis ir grupas galvenā mērķa un  misijas apzināšanās. Te svarīgi pasvītrot, ka grupai ir jāvar:

- Precīzi definēt ne vairs katras grupas dalībnieces individuālo, bet gan grupas kopējo mērķi;

- Izstrādāt šī grupas mērķa sasniegšanas ceļus;

- Līdz ar to noformulēt grupas misiju.

Ja katras grupas dalībnieces mērķis ir uzsākt kādu no uzņēmējdarbības variantiem, tad mikrokredīta grupas kopējais mērķis ir:

- Saliedēt grupu komandā sinerģijas efekta iegūšanai;

- Apvienot visu grupas dalībnieču zināšanas vienā veselumā, ko var izmantot jebkura no grupas dalībniecēm;

- Kalpot par stabilizējošu elementu jebkuras grupas dalībnieces darbības grūtību apstākļos.

Lai sasniegtu grupas kopējo mērķi, pamatā ir tikai viens darbības virziens – grupas dalībnieču  profesionālās un vispārizglītojošās kompetences kāpināšana.

Grupas ārējās attiecības – grupai risinot gan kopējās, gan arī individuālās vajadzības, būs jāiesaistās arī dažādās ārējās attiecībās. Tādēļ nepieciešams pārzināt to institūciju un amatpersonu kopumu, ar kurām vai nu grupai kopumā, vai arī atsevišķam grupas dalībniecēm būs jākārto oficiālas lietas un kā šīs lietas kārtojamas.

Aktivitāte, darbība – grupas darbības pamatā ir trīs virzieni. Pirmais no tiem ir nepārtraukta visu grupas dalībnieču vispārizglītojošo un profesionālo zināšanu papildināšana gan individuāli, gan arī mācoties dažādos kursos. Otrs, savukārt, ir kvalitatīvu uzņēmējdarbības / biznesa plānu izstrāde. Trešais, kā perspektīvais, ir savstarpējas kooperēšanās iespēju meklēšana un realizēšana.

Tikai izprotot uzņēmējdarbības atbalsta grupas pirmo uzdevumu un to realizējot, var cerēt uz sekmīgu otrā uzdevuma realizēšanos un panākumiem individuālajā uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbības atbalsta grupu sekmīgas darbības būtiski priekšnosacījumi ir:

1) līdera izvēle;

2) sabiedrisko attiecību veidošanas prasme.

Līderis ir galvenā atbildīgā persona par grupas darbu:

- vadītājs uzņemas atbildību sekot tam, lai darbs tiek veikts vislabākajā veidā;

- vadītājs spēj atrast līdzsvaru starp mērķiem un vajadzībām, kuras ierobežo limitēti resursi;

- vadītājs spēj izvērtēt vajadzību un mērķu prioritātes;

- vadītājs strādā ar cilvēkiem, neatkarīgi no viņu lomas konkrētajā organizatoriskajā struktūrā;

- vadītājam jāvar būt arī diskusiju vadītājam, kad tiek apspriesti grupai nozīmīgi jautājumi;

- vadītājam jāvar būt ļoti elastīgam, jāprot pretrunas novadīt līdz kompromisam.

Lēmumu pieņemšanas procesā vadītājam ir vairākas lomas:

- novators, kas dod ceļu jaunai idejai, atbalsta netradicionālus risinājumus;

- novērš nemieru, satraukumu un konfliktus, kādi veidojas darba procesā;

- veido attiecības ar ārējām institūcijām.

Lēmumu pieņemšanas process sastāv no sekojošiem soļiem:

- esošās problēmas formulēšana;

- alternatīvu risinājumu formulēšana;

- alternatīvu analīze un salīdzināšana;

- variantu izvēle;

- plāna izveidošana problēmas atrisināšanai;

- vienošanās par nepieciešamajām darbībām plāna realizēšanai.

Grupas vadīšana

Grupa sastāv no cilvēkiem ar dažādām zināšanām, izglītības līmeni, iemaņām, pieredzi un interesēm, tādēļ grupas vadīšanai ir liela nozīme. Grupas vadīšanā jāievēro vairāki principi un tie ir:

- Skaidri definēti mērķi;

- Kopīga mērķu apzināšanās;

- Disciplīna;

- Tūlītējas un pastāvīgas atskaites;

- Noteikumu ievērošana;

- Rīcības ātrums.

Grupas vadīšanas galvenie elementi ir sekojoši:

- Plānošana;

- Organizēšana;

- Koordinēšana;

- Izrīkošana;

- Kontrole.

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free